Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Το μάθημα των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο.

Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο συμβάλλει:
  • Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
  • Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης.
  • Στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό και στοχασμό.
  • Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παροχών, αξιών, στάσεων.
  • Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας.
  • Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων σύγχρονων διλημμάτων.
  • Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης.

πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ σε σχέση με τη παραδοσιακή διδασκαλία

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία ευνοεί αλλά και προωθεί νέες, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας που είναι περισσότερο συμβατές με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες. Πιο συγκεκριμένα η χρήση των ΤΠΕ προωθεί και υποστηρίζει τη μετάβαση:
·        Από τη μετωπική διδασκαλία, στη διδασκαλία με ομάδες και τη συνεργατική μάθηση.
·        Από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία κατά την οποία οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο.
·        Από τη διάλεξη ωε διδακτική μέθοδο στη διερευνητική και την ανακαλυπτική  μέθοδο.
·        Από την παθητική, σε μια κινητοποιημένη σχολική τάξη μέσα από την ενεργητική συμμετοχή, την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και τις αυθεντικές δραστηριότητες. 
·        Από μεθόδους αξιολόγησης του μαθητή που βασίζονται στο αποτέλεσμα μιας και μόνης τελικής δοκιμασίας σε μεθόδους που βασίζονται σε διαδικασίες και παραγόμενα προϊόντα και όχι μόνο.
·        Από ένα σύστημα μάθησης στο οποίο όλοι μαθαίνουν τα ίδια πράγματα, σε ένα σύστημα όπου ενδεχομένως ο καθένας μαθαίνει διαφορετικά πράγματα.  
·        Από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (κυρίως λεκτική) σε τρόπους επικοινωνίας που ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα, χάρτες πολλαπλών αναπαραστάσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Τα τελευταία χρόνια από την πλευρά της πολιτείας, των επίσημων παιδαγωγικών φορέων, των πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών γίνεται μια προσπάθεια για ομαλή μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας προς τη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών  περιβαλλόντων, με στόχο την ανακάλυψη της γνώσης με τρόπο βιωματικό, μέσα από το παιχνίδι ή μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες που θα εμπλέκουν ενεργά το μαθητή στην παιδαγωγική διαδικασία. Σημαντικό μέρος σε αυτή τη μετάβαση αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Βασική μας επιδίωξη, με τη δημιουργία αυτού του ιστολογίου είναι να προσφέρουμε μια δημιουργική διέξοδο στοχασμού, μάθησης, εξάσκησης
πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη βοήθεια των μαθητών του δημοτικού σχολείου πάνω στο μάθημα των θρησκευτικών.